Algemene huurvoorwaarden

Ingangsdatum: 12/08/2022

Algemene bepalingen en definities

 1. De persoon die deze Algemene huurvoorwaarden ondertekent, bevestigt uitdrukkelijk dat hij het Engels en de termen in deze Algemene huurvoorwaarden volledig begrijpt. Als u iets niet begrijpt, kunt u contact opnemen met UFODrive(info@ufodrive.com of +352 20 60 57) voor aanvullende uitleg.
 2. In deze Algemene huurvoorwaarden en alle aanverwante overeenkomsten, moet ondertekening worden begrepen als een natte handtekening of een digitale handtekening met behulp van methoden die door UFODrive SA zijn ontwikkeld via haar websites en/of mobiele telefoontoepassingen.
 3. Deze Algemene Huurvoorwaarden regelen de elektrische mobiliteitsdienst die door het Bedrijf (de Verhuurder) wordt geleverd aan een klant (de Huurder) zoals gespecificeerd in de Specifieke Huurvoorwaarden.
 4. Indien de huurder een rechtspersoon is, moet de persoon die deze Algemene huurvoorwaarden namens deze rechtspersoon ondertekent, daartoe door de rechtspersoon naar behoren gemachtigd zijn.
 5. Voor elke verhuur wordt bij aanvang van de huurperiode een apart document "specifieke voorwaarden" ondertekend. Samen met deze algemene huurvoorwaarden vormen zij het contract voor die specifieke huur ( de "huurovereenkomst").
 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling nietig is of om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen en het geldige deel van de betrokken bepaling geldig. De partijen komen een bepaling of een nieuw deel van de bepaling overeen die de bedoeling of het resultaat van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.
 7. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de verhuurder en de huurder is Luxemburgs recht van toepassing, met als enige bevoegde rechtbank Luxemburg-stad.

Dienstbeschrijving

 1. De verhuurder stelt de huurder een elektrisch voertuig (het "voertuig") ter beschikking onder de voorwaarden van de huurovereenkomst.
 2. Het ophalen en terugbrengen van het voertuig kan op twee manieren gebeuren:
 3. Zelfbedieningsmethode: de huurder kan het voertuig ophalen, gebruiken en terugbrengen zonder fysieke interactie met een agent van de verhuurder. Daartoe zal de huurder toegang moeten hebben tot en gebruik moeten maken van een mobiele telefoon waarop de UFODrive-klantentoepassing voor mobiele telefoons kan draaien.
 4. Wijze van aflevering van het voertuig: de huurder zal het voertuig ophalen en terugbrengen door fysiek contact met een van de agenten van de verhuurder.
 5. Indien de volledige uitvoering van de huurovereenkomst niet mogelijk is, bijvoorbeeld indien het geboekte voertuig door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, zal de verhuurder alle redelijke maatregelen nemen om de huurder een alternatief voor te stellen. In dat geval heeft de huurder het recht om ofwel het alternatief te aanvaarden ofwel de overeenkomst te beëindigen en een terugbetaling te krijgen naar rato van de resterende huurperiode.

Reservering en kosten

 1. Het bedrag vermeld op het bevestigingsscherm van de reservering omvat de eerste lading van de batterij van het voertuig (zie sectie Opladen), verzekering (zie sectie Verzekering), wegenwacht en reiniging van het voertuig (onder normale omstandigheden, zie hieronder). Het voertuig is geboekt zodra de betaling is verricht.
 2. Inbegrepen kilometers (inclusief gratis opladen) worden aangegeven tijdens het boeken. Afstanden boven deze limiet worden in rekening gebracht tegen een tarief van 0,20 (dit is inclusief opladen van elektriciteit).
 3. De huurder gaat ermee akkoord dat alle facturen elektronisch worden verzonden. De normale procedure is om een enkele factuur te maken voor elke boeking, maar de verhuurder kan in plaats daarvan op eenvoudig verzoek van de huurder een maandelijkse factuur maken van alle boekingen die tijdens die periode hebben plaatsgevonden.
 4. De verhuurder is gerechtigd uitzonderlijke reinigingskosten aan te rekenen, die op de factuur zullen worden vermeld, wanneer de staat van het voertuig bij teruggave meer vervuild is dan bij normaal gebruik het geval zou zijn geweest en een buitensporig gebrek aan zorg door de huurder aantoont, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 5. Roken in het voertuig;
 6. Vervuilde vloeistof in het interieur van het voertuig; en/of
 7. Overmatig vuil, zoals rijden op modderige wegen.
 8. Indien tijdens de huurperiode schade zou zijn toegebracht aan het voertuig, machtigt de huurder de verhuurder uitdrukkelijk om op zijn kredietkaart het bedrag te innen dat nodig is om de herstelling uit te voeren, vermeerderd met honderd (100) euro per dag dat het voertuig ten gevolge van die schade niet kan worden verhuurd, waarbij dit bedrag maximaal beperkt is tot het bedrag van het eigen risico van de verzekering, indien van toepassing, zoals vermeld in de verzekering De factuur zal de details van de berekening van dat bedrag bevatten.
 9. De huurder geeft de verhuurder ook de uitdrukkelijke toestemming om eventuele extra kosten veroorzaakt door zijn of een van de bestuurders onbehoorlijk gedrag of schending van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot, te innen op zijn creditcard:
 10. Boetes of tolgelden ;
 11. Boetes voor te late aangifte onder de voorwaarden beschreven in het onderdeel Teruggave ;
 12. uitzonderlijke reiniging wegens abnormaal of ongeoorloofd gebruik van het voertuig; en/of
 13. Ontbrekende accessoires zoals oplaadkabels en sleutelhangers.
 14. De huurder begrijpt en aanvaardt dat deze mogelijke bijkomende kosten uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking en geen deel uitmaken van de berekening van een eventueel te betalen eigen risico. Indien inning van de in de twee voorgaande punten bedoelde bedragen om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal de verhuurder per e-mail een specifieke factuur uitreiken en versturen die de huurder in de daaropvolgende dertig (30) dagen moet betalen. Indien de huurder hiermee in gebreke blijft, is hij 1% rente per maand verschuldigd, alsmede alle bijkomende kosten die de verhuurder moet maken om de betaling af te dwingen.
 15. De verhuurder behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde te beëindigen wanneer informatie naar voren komt die twijfel doet rijzen over het vermogen van de huurder om alle kosten te dekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot lopende gerechtelijke procedures om uitstaande schulden te innen.

KYC en rekeningvalidatie

 1. Wanneer de huurder en/of een van de bestuurders de dienst voor het eerst gebruikt, moet hun identiteit door de verhuurder worden geverifieerd. Daartoe dient de huurder zijn telefoonnummer, e-mailadres en woonadres te verstrekken, een kopie van een geldig officieel identiteitsbewijs (paspoort of nationale identiteitskaart), alsmede een kopie van een geldig en door de EU erkend rijbewijs voor alle bestuurders en een bewijs van adres (de KYC-elementen). *In het geval van inwoners van het Verenigd Koninkrijk en houders van een rijbewijs is een DVLA-controlecode vereist. Het aanleveren van alle KYC-elementen is verplicht.
 2. De validatie geldt slechts eenmaal tijdens de geldigheidsduur van de verstrekte documenten (identiteitskaart, paspoort en rijbewijs). Het is echter de volledige verantwoordelijkheid van de huurder om elke verdere wijziging met betrekking tot een van de KYC-elementen en in het bijzonder elke wijziging in de status van het rijbewijs aan de verhuurder mee te delen.
 3. De verhuurder zal de KYC-elementen binnen vierentwintig (24) uur valideren. In het geval dat de identiteit van de huurder en/of de bestuurders niet kan worden geverifieerd of niet is voldaan aan een van de eisen vermeld in het hoofdstuk Gebruiksbeperkingen, heeft de verhuurder het recht de boeking te annuleren onder de volgende voorwaarden:
 4. Indien alle KYC-elementen zijn verstrekt binnen de vierentwintig (24) uur onmiddellijk na de boekingsbevestiging, zal de verhuurder de huurder volledig terugbetalen;
 5. Anders zijn de voorwaarden van de standaard annuleringsvoorwaarden (zie hoofdstuk Annuleringsvoorwaarden) van toepassing.

Gebruiksbeperkingen

 1. Het voertuig mag alleen op de openbare weg worden gebruikt en in volledige overeenstemming met alle verkeersregels en meer in het algemeen met alle wettelijke en reglementaire bepalingen. Het voertuig mag in geen geval worden gebruikt voor:
 2. Commercieel vervoer van goederen of personen ;
 3. Vervoer van dieren of huisdieren ;
 4. Rijschool praktijk;
 5. Onderhuur;
 6. Vervoer van gevaarlijke, giftige of ontvlambare stoffen ;
 7. Rij- of sportevenementen, al dan niet officieel, bijvoorbeeld met het doel een maximale snelheid te behalen ;
 8. Testen van de prestaties van het voertuig ; Meer in het algemeen, elk ander gebruik dat niet verenigbaar is met redelijke en gepaste zorg ; en/of
 9. Onbeveiligde ladingen of meer passagiers vervoeren dan wettelijk is toegestaan voor het voertuig.
 10. Het voertuig mag alleen binnen de EU-landen en Noord-Ierland worden gebruikt. Voor verhuur vanuit het Verenigd Koninkrijk is het niet toegestaan het land te verlaten, tenzij eerst schriftelijk toestemming is verkregen.
 11. Gedurende de gehele huurperiode, de bestuurder(s):
 12. moet tussen de minimum- en maximumleeftijd liggen die vereist is om de auto te besturen (zoals aangegeven tijdens de reservering en op de specifieke voorwaarden). De maximumleeftijd is 75 jaar (behalve voor Ierland, maximumleeftijd is 70 jaar) ;
 13. moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het type voertuig dat hij huurt;
 14. moeten de afgelopen vijf (5) jaar ononderbroken in het bezit zijn geweest van hun rijbewijs (d.w.z. er mag in die periode geen rijbewijs zijn ingetrokken door de autoriteiten) ;
 15. mag niet onder invloed zijn van alcohol of andere stoffen die het vermogen om veilig een voertuig te besturen nadelig kunnen beïnvloeden;
 16. mag niet toestaan dat onbevoegde bestuurders het voertuig besturen.
 17. Voor bepaalde locaties gelden specifieke uitsluitingen:
 18. Voor verhuur vanuit België mag de bestuurder geen strafpunten op zijn rijbewijs hebben.
 19. De auto gebruiken voor chauffeursdienst in het Verenigd Koninkrijk is strikt verboden.
 20. * Britse bestuurders: Naast een geldig rijbewijs moet bij de inschrijving voor alle erkende bestuurders een actuele DVLA-controlecode worden verstrekt. De code kan worden verkregen via www.gov.uk/view-driving-license). Het maximum aantal punten op het rijbewijs is 6, sommige aantekeningen kunnen u beperken om te huren zoals de codes BA**, CD**, DD**, DR**, DG** TT**, UT**, neem contact op met contact@ufodrive.com als u niet zeker weet of u kunt huren.
 21. Buitenlandse rijbewijzen: In het algemeen moeten rijbewijzen met een niet-Romeins alfabet vergezeld gaan van een internationale rijvergunning. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om na te gaan waar een internationale vergunning vereist is.
 22. Alleen de bestuurder(s) wiens naam/namen in de specifieke voorwaarden is/zijn vermeld, is/zijn bevoegd het voertuig te besturen.
 23. Snelheidsbeperkingen kunnen onder bepaalde omstandigheden op afstand op elke auto worden toegepast.
 24. Wij behouden ons het recht voor om verhuur te weigeren om welke reden dan ook, inclusief schendingen van de huurvoorwaarden tijdens eerdere verhuur.
 25. Roken in het voertuig is ten strengste verboden. Alle extra schoonmaakkosten of waardevermindering van het voertuig als gevolg van het niet naleven van deze regel door de bestuurder of een passagier zullen aan de huurder worden doorberekend.

Verzekering

 1. Het voertuig wordt uitsluitend gedekt door een WA-verzekering.
 2. Het is mogelijk om bij de reservering af te zien van schade door botsingen. In dat geval blijft een eigen risico van toepassing, dat in geval van schade of een verzekeringsclaim aan de huurder in rekening wordt gebracht. Dit eigen risico is afhankelijk van de auto en de locatie. Het exacte bedrag wordt gespecificeerd tijdens de boeking en in de specifieke voorwaarden die bij aanvang van de huur worden ondertekend. Dit bedrag kan worden verhoogd met 10% voor niet-aangegeven schade om de extra administratie te dekken. Het is mogelijk deze verhoging te verminderen tegen een kleine vergoeding per dag door de juiste optie te selecteren voordat de huur begint.
 3. De bestuurder van het voertuig is gedekt door een bestuurdersverzekering, mits hij/zij valt onder de voorwaarden die zijn beschreven in het hoofdstuk "Gebruiksbeperkingen" en met name onder de bepalingen (24) en (25).
 4. De verzekering is beperkt tot EU-landen. Voor verhuur vanuit het VK is het niet toegestaan het land te verlaten tenzij eerst schriftelijke goedkeuring is verkregen.
 5. De verzekering dekt niet het gebruik van het voertuig dat niet in overeenstemming is met de huurovereenkomst en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de beperkingen vermeld in de Gebruiksbeperking In dat geval is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het voertuig en/of aan derden.

Annuleringsbeleid

De huurder heeft te allen tijde het recht een reservering te annuleren. De terugbetaling is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • Gratis annuleren tot 48 uur voor aanvang van de huur. Annuleer je reservering ten minste 48 uur voor aanvang van de huurperiode voor een volledige terugbetaling.
 • Annuleringen binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode komen niet in aanmerking voor restitutie. Boekingen die minder dan 48 uur voor aanvang van de huurperiode worden gemaakt, komen niet in aanmerking voor annulering of restitutie. Wijzigingen aan uw huur tot 48 uur zijn zonder extra kosten. Er kan een verschil in tarief per dag van toepassing zijn om uw huur te verlengen.  
 • 15-min respijtperiode: als je binnen 15 minuten na de boeking annuleert, krijg je het volledige bedrag terug (zelfs als dit minder dan 48 uur voor aanvang van de huur is).

Staat van het voertuig

 1. De staat van het voertuig aan het begin van de huurperiode zal worden vermeld in de specifieke voorwaarden en bij gebrek aan een specifieke opmerking wordt geacht in perfecte staat te zijn met alle vermelde accessoires inbegrepen en ook in perfecte staat. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het exterieur en interieur van de auto en de accessoires te inspecteren en in geval van afwijkingen het verschil te vermelden in de specifieke voorwaarden via de app in geval van zelfbediening of op papier in geval van handmatige overhandiging. Elke schade aan het voertuig en/of ontbrekende/beschadigde accessoires die na ondertekening van de specifieke voorwaarden wordt gemeld, wordt geacht door de huurder te zijn veroorzaakt en is onderworpen aan verdere kosten (zie rubriek Boekingen en kosten).
 2. Het voertuig wordt geacht perfect onderhouden te zijn door de verhuurder en in het onwaarschijnlijke geval van een defect tijdens de huurperiode kan de huurder geen schade of terugbetaling eisen, tenzij hij kan bewijzen dat het defect te wijten was aan een nalatigheid van de verhuurder. Vervangende voertuigen worden ter beschikking gesteld naargelang de beschikbaarheid en naar goeddunken van de verhuurder. De verhuurder zal alle redelijke maatregelen nemen om de huurder alternatieven voor te stellen om de huur voort te zetten of de reiskosten terug te betalen. In geval van een ongeval of panne door toedoen van de huurder, zal de verhuurder geen vervangwagen ter beschikking stellen of de kosten voor de verdere reis dekken.

Opladen

 1. Aan het begin van de huurperiode wordt het voertuig opgeladen tot de door de fabrikant aanbevolen gemeenschappelijke maximumwaarde. Deze aanbevolen waarde is gewoonlijk lager dan de theoretische maximale capaciteit van de batterij, aangezien herhaaldelijk opladen tot dat niveau de batterij zou beschadigen. Indien het voertuig aan de klant wordt geleverd buiten een regulier ophaalpunt, wordt het oplaadniveau verlaagd overeenkomstig de afstand tussen het reguliere ophaalpunt en het afleverpunt.
 2. De huurder kan het voertuig aan het einde van de huurperiode terugbrengen op elk gewenst laadniveau, mits het laadniveau hoger is dan 5%.
 3. Bij gebruik van laadstations moet de huurder/bestuurder ervoor zorgen de stekker uit het stopcontact te halen en de auto te verplaatsen zodra de laadcyclus is voltooid. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot boetes (tegen het standaardtarief van de laadprovider) per extra minuut dat de supercharger in gebruik is na het einde van het laden. Deze kosten worden geheven door de laadprovider en vallen buiten de controle van UFODrive.
 4. In de specifieke voorwaarden wordt een indicatie gegeven van de theoretische actieradius die met het voertuig kan worden bereikt. Deze vermelding is geenszins een garantie dat deze actieradius daadwerkelijk kan worden bereikt zonder tussentijds opladen, aangezien vele factoren die theoretische actieradius aanzienlijk beïnvloeden, zoals rijstijl, weersomstandigheden, gebruik van verwarming of airconditioning, wegtype, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat hij/zij het voertuig oplaadt voordat de accu volledig leeg is.
 5. Eventuele extra kosten als gevolg van het uitvallen van de batterij door gebrekkig opladen of nalatigheid van de huurder zullen aan de huurder worden doorberekend.

Stuur terug.

 1. Aan het einde van de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het terugbrengen van het voertuig naar een van de afgiftepunten op het tijdstip en de datum die in de specifieke voorwaarden zijn vermeld.
 2. De huurder is verantwoordelijk voor het inspecteren van het voertuig en het meedelen aan de verhuurder van elke veroorzaakte schade aan het exterieur of interieur, alsook van ontbrekende en/of beschadigde accessoires. Doet hij dit niet, dan is hij aansprakelijk voor alle schade die niet zou zijn aangegeven bij aanvang van de huurperiode bij de ondertekening van de huurovereenkomst. Daarom stemt de huurder er uitdrukkelijk mee in dat hij aansprakelijk is voor alle schade, alsook voor alle ontbrekende en/of beschadigde accessoires die door een agent van de verhuurder aan het voertuig worden gemeld voordat de auto verder is verplaatst (zoals bewezen door de kilometerteller van de auto) onder de voorwaarden beschreven in de sectie Reservering en Kosten. De verhuurder zal de huurder op verzoek elektronisch bewijs leveren (foto's met tijdstempel en kilometertellerrapporten).
 3. Indien het voertuig te vuil zou zijn om de inspectie uit te voeren, stemt de huurder ermee in dat de inspectie wordt uitgevoerd door een agent van de verhuurder. In dat geval begrijpt en aanvaardt de huurder dat het voertuig vóór de inspectie kan worden verplaatst om het schoon te maken.
 4. Kleine krassen op de lak die de kleur van de lak niet noemenswaardig veranderen en die passen in een cirkel ter grootte van een muntstuk van twee euro, worden niet in rekening gebracht. Alle andere schade wordt in rekening gebracht.
 5. De huurder heeft het recht om tijdens de huurperiode een verlenging van de huur aan te vragen. De goedkeuring van een dergelijke verlenging is echter uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder en er kunnen boetes worden opgelegd.
 6. In het geval dat het voertuig meer dan 30 minuten na de datum en tijd en op de in de specifieke voorwaarden vermelde locatie zou worden teruggebracht (tenzij een verlenging van de huurperiode vooraf schriftelijk of per e-mail werd goedgekeurd door de verhuurder) zal de huurder worden aangerekend voor de extra uren dat het voertuig is gebruikt, plus extra boetes indien de verhuurder schade heeft geleden in verband met die vertraging (bijvoorbeeld als dat voertuig door een andere klant is geboekt voor de volgende huurperiode). Voor verlengingsaanvragen minder dan 6 uur voor de overeengekomen terugkomsttijden wordt een bedrag van 35 GBP/EUR in rekening gebracht ter dekking van late annuleringskosten bij schoonmaakbedrijven.
 7. Indien het voertuig niet meer dan vierentwintig (24) uur na het einde van de huurperiode op de in de specifieke voorwaarden vermelde plaats is teruggebracht, zal het voertuig als gestolen worden aangegeven bij de politie en zal de verhuurder worden vervolgd voor zover de wet dat toestaat.
 8. De huurder is verantwoordelijk om aan het einde van de huur op betrouwbare wijze de checklist voor het inleveren van het voertuig in te vullen, alle persoonlijke voorwerpen uit het voertuig te verwijderen, het voertuig te vergrendelen en de huur via de app te beëindigen. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen die in het voertuig zijn achtergelaten.

Ongeval, diefstal, brandschade

 1. Na een ongeval, diefstal, brand of andere schade moet de huurder of de bestuurder de verhuurder zo snel als praktisch mogelijk is, maar uiterlijk binnen 12 uur na een incident met een derde, op de hoogte brengen.
 2. Bij een ongeval met of zonder betrokkenheid van derden moet de bestuurder alle punten op het formulier voor het melden van een ongeval zorgvuldig en naar waarheid invullen. Dit formulier is te vinden bij de autopapieren.
 3. In geval van diefstal, brand of ongeval met een derde partij moet de huurder of de bestuurder onmiddellijk de politie inschakelen (of aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau als de politie niet telefonisch bereikbaar is).
 4. De huurder of de bestuurder zal alle maatregelen nemen om het incident te helpen ophelderen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
 5. de vragen van de verhuurder over de omstandigheden van het schadegeval naar waarheid en volledig te beantwoorden;
 6. de plaats van het incident niet te verlaten totdat de nodige vaststellingen zijn gedaan om de schade op te ruimen.

Lidmaatschap Club

 1. De verhuurder biedt de mogelijkheid om zich te abonneren op een service genaamd Membership Club die de huurder toegang geeft tot extra voordelen en kortingen.
 2. Om in te tekenen bevestigt de huurder zijn akkoord door de e-mail met het voorstel te beantwoorden met de contractuele gegevens.
 3. Door zich op de dienst te abonneren, machtigt de huurder de verhuurder uitdrukkelijk om het abonnementsgeld elke maand van de abonnementsperiode rechtstreeks van zijn creditcard af te schrijven. Een overeenkomstige factuur zal elke maand na betaling worden gegenereerd.
 4. De huurder die zich heeft ingeschreven bij de Membership Club krijgt 10% korting op elke meerdaagse (meer dan één dag) autohuur die plaatsvindt op een locatie in het stadscentrum (d.w.z. met uitzondering van luchthavens) zolang de huurder een actief abonnement heeft bij de Membership Club.
 5. De minimumduur van het abonnement is twaalf maanden. Na deze periode kan de huurder zijn abonnement te allen tijde opzeggen door een verzoek daartoe per e-mail te richten aan contact@ufodrive.com. De opzegging wordt van kracht aan het einde van de maand waarin deze is aangevraagd.

Gegevensbescherming

 1. UFODrive SA is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de gewijzigde Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. De persoonsgegevens van de huurder en de bestuurders worden alleen verzameld, verwerkt, gebruikt of doorgegeven aan andere derden voor zover dit noodzakelijk is om de uitvoering van de huurovereenkomst mogelijk te maken, voor het doen van aangifte bij de politie, het overmaken van boetes of tolgelden, alsook voor de invordering van verschuldigde onbetaalde bedragen. Deze gegevens kunnen ook door UFODrive worden gebruikt voor marktonderzoek of marketingdoeleinden.
 2. GPS-trackers worden uitsluitend geïnstalleerd en gebruikt om eventuele criminele handelingen op de voertuigen te voorkomen, de klantenervaring te verbeteren en de uitvoering van de diensten UFOFind, UFOReturn en UFOJourney mogelijk te maken.
 3. De verhuurder heeft toegang tot alle telemetriegegevens van het voertuig en controleert deze om excessieve snelheidsovertredingen of slecht rijgedrag te identificeren. Deze informatie kan worden gebruikt of gedeeld met relevante verzekeringsmaatschappijen in geval van een ongeval.
 4. Overeenkomstig artikel 30 (1) van de gewijzigde Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 kan de huurder/bestuurder zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking of het gebruik van zijn gegevens voor de doeleinden van reclame of marktonderzoek. Het bezwaarschrift moet per e-mail worden gericht aan legal@ufodrive.com, met als titel: Bezwaar tegen gebruik persoonsgegevens.
 5. De huurder en de bestuurders hebben ook het recht op inzage in de verwerking, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens door UFODrive door een e-mail te sturen naar legal@ufodrive.com.

Aansprakelijkheid verhuurder

 1. De aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot directe schade mits de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van zijn directie of personeel. Onder directe schade wordt in ieder geval niet verstaan gederfde inkomsten, omzet of winst.
 2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot het in de specifieke voorwaarden genoemde bedrag gedurende de huurperiode waarin de schade zich heeft voorgedaan.
 3. Indien bovenstaande uitsluiting wettelijk niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeringsmaatschappij in die situatie dekt.
 4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eigendommen of gegevens die tijdens de huurperiode of bij teruggave in het huurvoertuig worden achtergelaten.

Aansprakelijkheid van de huurder

 1. Van de huurder en de bestuurders wordt verwacht dat zij het voertuig als een goed huisvader gebruiken. Zij zijn onbeperkt aansprakelijk voor elke nalatigheid of elk misbruik in verband met het gebruik van het voertuig, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
 2. de auto ontgrendeld achterlaten bij het weglopen;
 3. onvoorzichtig snel rijden;
 4. en/of opzettelijk de wielen laten draaien.
 5. De huurder is onbeperkt aansprakelijk voor alle verkeers-, administratieve of strafrechtelijke overtredingen, sancties, boetes enz. in verband met het gebruik van het voertuig.

Imprint/Impressum

UFODRIVE SA

89B, Rue Pafebruch

L-8308. Capellen

Luxemburg

UFODRIVE GmbH,

Herzogenbuscher Str. 10,

D-54292 Trier,

Duitsland

+49(0)651-93749972

contact@ufodrive.com

Privacybeleid

Enim nec dui nunc mattis enim. Vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin fermentum leo vel. Proin sed libero enim sed faucibus turpis. Bij lectus urna duis convallis convallis. Bij tellus bij urna condimentum mattis pellentesque id nibh. Nibh cras pulvinar mattis nunc sed.

 1. Mollis aliquam ut porttitor leo a diam
 2. Enim nec dui nunc mattis enim.
 3. Vulputate eu scelerisque felis fermentum leo vel.
 4. Quam lacus suspendisse posuere lorem.

Cookies en tracking

Gevolg mauris nunc congue nisi. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla. Dignissim cras tincidunt lobortis feugiat vivamus. Blandit aliquam etiam erat velit. Sapien faucibus et molestie ac. Ornare aenean euismod elementum nisi quis eleifend quam adipiscing vitae. Id cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin.

Gebruikersbeleid

Id cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin. Amet facilisis magna etiam tempor. Pellentesque massa placerat duis ultricies lacus sed. Sagittis aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur vitae nunc. Nisl nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec ullamcorper sit. Id interdum velit laoreet id donec ultrices. Aliquam malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur. Sapien eget mi proin sed libero. Erat pellentesque adipiscing commodo at pellentesque elit vivamus at augue eget arcu dictum varius.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

eugiat vivamus at augue eget arcu dictum varius. Curabitur vitae nunc sed velit dignissim. Felis eget velit aliquet sagittis id consectetur. Sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi. Mus mauris vitae ultricies leo integer malesuada. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum. Dolor viverra ipsum nunc.

 • Mollis aliquam ut porttitor leo a diam
 • Enim nec dui nunc mattis enim.
 • Vulputate eu scelerisque felis fermentum leo vel.
 • Quam lacus suspendisse posuere lorem.